حامد عظیمی

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

  • کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
  • مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره دادپرور
از همان روزهای اول ورود به دنیای حقوق، در پی برداشتن قدمی تازه برای جامعه حقوقی بودم. قدمی که در واقع در حکم پیشبرد جامعه حقوقی کشور باشد. همیشه علاقه مند بودم تا پیوندی بین انفورماتیک و حقوق ایجاد کنم تا با ابزارهای نوین مورد استفاده در عالم انفورماتیک، پیشرفت حقوق را سرعت ببخشم. به همین منظور، علاقه دوم، یعنی برنامه نویسی را در برنامه ام قرار دادم تا بیشتر این موضوع را درک کنم و بتوانم در کارها از آن بهره ببرم.
حالا شروع به برداشتن آن قدم کردم! من این قدم را دادپرور نامگذاری کردم…
  • facebook-logo-button
  • twitter-logo-button

  • linkedin-logo-button
  • google-plus-logo-button

تخصص ها

ذیلا به برخی تخصص ها و میزان تسلطم به آنها اشاره می کنم

زبان (English)
تسلط در مهارت های 4 گانه (ضعف مختصر در دایره لغات)
زبان (آذری)
زبان مادری
زبان (العربية)
آشنایی نسبی
زبان (Français)
آشنایی نسبی
آی سی دی ال (ICDL)
تسلط کامل
Scripts
تسلط کامل Xenforo - Moodle - WordPress - PHP Melody
CSS - HTML - JS
آشنایی فراتر از حد رفع نیاز
LAMP = Linux - Apache - MySQL - PHP
آشنایی در حد رفع نیاز
Java - Android
آشنایی ابتدایی و در حد رفع نیاز
تعارض قوانین و صلاحیت محاکم بین المللی
+ حقوق گمرکی و قواعد واردات و صادرات = آشنایی کامل
حقوق بیع بین الملل - داوری بازرگانی بین المللی
آشنایی کامل و درحال نوشتن مقاله در این زمینه ها
حقوق قراردادهای بین الملل - حقوق تجارت الکترونیک
آشنایی تقریبا کامل و درحال ارتقا سطح دانش
حقوق حمل و نقل - حقوق سرمایه گذاری خارجی
آشنایی نسبی در حد رفع نیاز + درحال ارتقا سطح دانش
مسئولیت مدنی در تجارت بین الملل - حقوق رقابت
آشنایی در حد رفع نیاز + درحال ارتقا سطح دانش
حقوق مالکیت فکری - حقوق شرکت های تجاری فراملی
آشنایی در حد رفع نیاز + درحال ارتقا سطح دانش
سایر مسائل حقوق تجارت بین الملل - مسائل حقوقی داخلی
آشنایی نسبی - در حد رفع نیاز